Ugdymo turinio dokumentacija

Programos, planai

Rengia

Suderina

Tvirtina

Forma

Mokomųjų dalykų ilgalaikiai ir trumpalaikiai planai

Dalykų mokytojai

Mokyklos dalykų mokytojų metodinės grupės

Metodinių grupių pirmininkai.

Patvirtinta metodinės tarybos

Ilgalaikio plano forma

Kompetencijų lentelė prie ilgalaikių planų

Pasirenkamųjų dalykų ir dalykų modulių programos

Mokytojas, jei nėra ŠMM patvirtintų

Mokytojas derina planus su metodinės grupės pirmininku.

Dalyką kuruojantis administracijos vadovas..

Patvirtinta metodinės tarybos.

Dalyko modulio programa

Neformaliojo švietimo programos

Neformalaus ugdymo mokytojas

Mokytojas derina planus su metodinės grupės pirmininku.

Dalyką kuruojantis administracijos vadovas.

Patvirtinta metodinės tarybos.

Būrelio programa

Individualizuotos ir pritaikytos programos specialiųjų poreikių mokiniams

Dalyko mokytojas, padedant specialiajam pedagogui, logopedui.

Aprobuoja vaiko gerovės komisija.

Patvirtinta Pakruojo rajono PPT.

Individualizotos programos forma

Pritaikytos programos forma