MOKYKLOS KABINETŲ NUMERACIJA

I aukštas

II aukštas

III aukštas

101

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

201

Etikos kabinetas

301

Anglų k. kabinetas

102

Raštinė

202

Biblioteka/skaitykla

302

Spec.pedagogė-Logopedė

103

Direktorius

203

 

303

Pradinių klasių kabinetas - 2b

104

Tikybos  kabinetas

204

Rusų k. kabinetas

304

Pradinių klasių kabinetas - 4b

105

Prancūzų kalbos kabinetas

205

Istorijos kabinetas

305

Pradinių klasių kabinetas - 4a

106

Valytojų  kabinetas.

206

Pradinių klasių kabinetas - 2a

306

Lietuvių kalbos kabinetas

107

Lietuvių kalbos kabinetas

207

Matematikos kabinetas

307

Pradinių kl. kabinetas - 3c

108

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

208

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

308

Specialiojo ugdymo kabinetas

109

Anglų kalbos kabinetas

209

Istorijos  kabinetas

309

Dailės kabinetas

110

Geografijos kabinetas

210

Laborantė

310

 

111

Technologijų kabinetas

211

Chemijos/biologijos kabinetas

311

Lietuvių kalbos kabinetas

112

Technologijų kabinetas

212

Mokytojų kambarys

312

Fizikos kabinetas

113

Technologijų kabinetas

213

Biologijos kabinetas

313

Matematikos kabinetas

114

Anglų kalbos kabinetas

214

314

Informacinių technologijų kabinetas

115

Gedo kambariukas

215

Kompiuterių priežiūros inžinierius

314 a

Informacinių technologijų kabinetas

116

Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams

216

Prailgintos dienos grupės kabinetas

315

Psichologė

117

Budėtojų kabinetas

217

Pradinių klasių kabinetas - 1c

316

Pradinių klasių kabinetas - 3b

118

Lietuvių k. kabinetas

218

Pradinių klasių kabinetas - 1b

317

Pradinių klasių kabinetas - 3a

119

Šokio kabinetas

219

Specialiojo ugdymo kabinetas

318

Rusų kalbos kabinetas

120

Matematikos kabinetas

220

Pradinių klasių kabinetas - 1a

319

Pradinių klasių kabinetas - 2c

121

Socialinės pedagogės kabinetas

221

Aktų salė

 

122

Anglų k. kabinetas

222

Muzikos kabinetas

 

123

Valgykla

 

124

Kūno kultūros mokytojų kabinetas

 

125

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

 

126

Sporto salė

 

127

Sporto salė